Secció Villalta

Secció Villalta d'Arqueologia i Paleontologia

Antecedents 

El coneixement de la publicació del Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de Protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic, va alertar a un grup d’espeleòlegs que van entendre que aquesta llei posava en evidència l’activitat que es realitza en l’estudi del món subterrani, ja què les cavitats poden ser jaciments paleontològics i arqueològics. Considerant que l’espeleòleg té la tasca de descobrir, explorar i donar a conèixer el seu contingut, semblava que aquesta activitat podia vulnerar la llei.
 
Durant el 1er. Congrés Català d’Espeleologia, celebrat l’any 2004, es va fer una Taula Rodona en la que hi va participar la Cap de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, el President de la Federació Catalana d’Espeleologia el Sr. Hilari Moreno i Castelló i l’actual responsable de la Vocalia de Paleontologia el Sr. Miquel Nebot i Obón, per tractar aquest tema i veure com poder fer compatible l’exploració subterrània, plena d’interès per la recerca i el nou decret.
 
Com a resultat de la trobada, es crea dins del departament d’Ecologia de la Federació Catalana d’Espeleologia, la Secció Villalta de paleontologia i arqueologia en la que també es considera la fauna vertebrada subactual i actual. Aquesta secció va rebre el nom de Villalta en memòria i  reconeixement al Dr. Josep Fernández de Villalta, paleontòleg molt vinculat a l’espeleologia. 
 
Durant molts anys els espeleòlegs varem col·laborar amb l’Institut de Paleontologia Miquel Crusafont de Sabadell, lliurant els materials descoberts, per el seu estudi i dipòsit. Ara aquesta entitat forma part de l’Institut Català de Paleontologia (ICP). L’antiga relació dels espeleòlegs amb l’Institut Miquel Crusafont, ha permès de fer un conveni de col·laboració de la FCE amb l’ICP, per l’estudi i conservació de les restes paleontològiques que podem localitzar en les nostres exploracions.
 
L’any 2011 es crea dins de la Junta de la FCE la Vocalia de paleontologia i arqueologia en la que s’ubica la “Secció Villalta”. 
 
Responsable de la Comissió
Miquel NEBOT (proteccio@espeleo.cat)
 
Finalitats 
Les finalitats de la “Secció Villalta” son:
 • L’agrupament del col·lectiu d’espeleòlegs interessats en els temes de paleontologia i arqueologia que es desenvolupen en el medi subterrani i en els farciments càrstics.
 • Informar de les lleis, normatives i reglaments en aquests àmbits.
 • Avaluar in situ la troballa dels espeleòlegs i col·laborar si cal en el procés de comunicació de la descoberta.
 • Actuar de contacte entre els espeleòlegs i l’Administració i els investigadors.
 • Informar dels resultats i classificació de les troballes als descobridors, perquè puguin ser utilitzats en els seus informes i publicacions.
 • Crear i actualitzar un inventari de cavitats en les quals es té coneixement d’haver trobat restes paleontològiques, arqueològiques o de vertebrats.
 • La promoció de publicacions de treballs de divulgació i estudis de cavitats amb referències paleontològiques i arqueològiques.
 • La coordinació  d’iniciatives en els camps de la paleontologia, arqueologia i fauna vertebrada subactual i actual relacionades amb l’espeleologia.
 • La Secció Villalta es troba oberta a tot el col·lectiu d’espeleòlegs interessats en l’estudi i protecció del patrimoni paleontològic, arqueològic i de fauna vertebrada subactual i actual que es trobi en el medi subterrani, tant pel que fa a la donació d’informació i materials per inventariar i determinar, com per participar de manera activa en les tasques de registre i classificació dels mateixos.
 
Convenis
La Federació Catalana d’Espeleologia a signat convenis de col·laboració pel millor desenvolupament de les finalitats de la Secció Villalta, amb les institucions: 
 
INSTITUT CATALÀ  DE PALEONTOLOGIA (ICP) 
 
Entre els compromisos de l’ICP cal destacar:
 • Aportar personal pel desenvolupament de les accions.
 • Assessorar als espeleòlegs col·laboradors, en aspectes paleontològics relacionats amb les troballes.
 • Permetre als espeleòlegs col·laboradors, fer ús dels espais de l’ICP per tal de poder inventariar, classificar i ordenar materials, així com l’accés a la biblioteca i altres àrees d’interès, comprometent-se a respectar en tot moment les normes del Centre.
Entre els compromisos de la FCE cal destacar:
 • Aportar personal pel desenvolupament de la col·laboració.
 • Aportar el suport tècnic per al equipament de cavitats i jaciments exteriors.
 • Assessorar en aspectes espeleològics i especialment en actes relacionats amb la prevenció d’accidents.
 • Col·laborar en els treballs d’excavació com suport als projectes dels investigadors del Centre.
 • Donar a conèixer cavitats i farciments càrstics amb patrimoni faunístic.
 • Aportar informació  i materials descoberts al ICP per el seu inventariat, estudi i dipòsit. 
 
DEPARTAMENT DE PREHISTORIA de la UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA (UAB). Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 
 
Considerant que ambdues institucions tenen objectius comuns i/o complementaris en àrees de recerca, docència i desenvolupament tecnològic, i que per tant la col·laboració permet aprofitar al màxim els seus potencials.
 
Que es d’interès positiu la unió i la coordinació de les dues institucions per tal de sumar esforços en àrees relacionades amb temes d’Arqueologia i que en base al que s’ha exposat, s’obre un ampli espectre de possibilitats de col·laboració. 
 
ORGANISME AUTÒNOM LOCAL MUSEU MUNICIPAL DE MOIÀ i la secció del PARC PREHISTÒRIC DE LES COVES DEL TOLL (Museu de Moià) 
 
Entre els compromisos del Museu de Moià cal destacar:
 • Tots els membres de la FCE, que visitin el Parc Prehistòric de les Coves del Toll de Moià, situat a la carretera N-141C, Km.32, i ho acreditin mitjançant carnet d’Associat, podran gaudir d’una entrada reduïda, amb un 10% de descompte sobre l’entrada general, per al titular del carnet i un acompanyant.
 • Així mateix amb l’entrada al Parc Prehistòric de les Coves del Toll de Moià, tindran Accés gratuït al Museu Casa Natal Rafel Casanova i al Museu Arqueològic i Paleontològic, situat al carrer Rafel Casanova núm. 8 de Moià.
 • El Museu de Moià col·laborarà amb la FCE en la difusió dels coneixements paleontològics i arqueològics, en els cursets homologats per la FCE, permeten la visita a les cavitats i al Museu, dins de les condicions i protocols presentats pel Museu de Moià.
Entre els compromisos de la FCE cal destacar:
 • La FCE, dins del marc de difusió institucional, i a través de la Vocalia de Paleontologia i Arqueologia es compromet a difondre i promocionar periòdicament entre els seus socis les activitats d’interès espeleològic (paleontologia i arqueologia) programades pel Museu de Moià a través dels mitjans de comunicació al seu abast. 
 
INFORMACIONS I ACTIVITATS 
 
INSTITUT CATALÀ  DE PALEONTOLOGIA  ICP
Museu de Paleontologia
C/ de l’Escola Industrial, 23   08201 Sabadell
www.icp.cat 
 
COVES DEL TOLL.  MOIÀ
 
Una formació geològica de gran interès. Palau de la fauna del Quaternari. Els nostres orígens.
 
Per la carretera N-141 C, a uns 6 km. de la cruïlla de Moià en direcció a Vic, prop del punt quilomètric 32, hi ha un trencant a mà dreta que ens aproparà a les Coves del Toll (està indicat).
 
www.covesdeltoll.com  
 
MUSEU PALEONTOLÒGIC I ARQUEOLÒGIC.  MOIÀ
 
Casa Natal de Rafael Casanova
 
C/ Rafael Casanova, 8   Moià
 
www.covesdeltoll.com 
 
XV Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà
 
LA TRANSICIÓ. BRONZE FINAL – 1a EDAD DEL FERRO EN EL PIRINEU ORIENTAL
 
Puigcerdà, 17-19 novembre 2011
 
www.ddgi.cat/iec.