Memòries i Comptes Anuals

 

La Junta Directiva formularà, dins dels quatre primers mesos de l’exercici, els seus comptes anuals, els quals comprendran el balanç, el compte d’ingressos i despeses, i exposarà la memòria d'activitats.

El document que agrupa aquesta informació és la Memòria d'activitats i cal que l'Assemblea general els aprovi per ser presentats a l Consell Català de l'Esport.