Transparència

És important garantir la transparència de les entitats sense ànim de lucre, perquè:

  • Genera confiança, interna i externa.
  • Dóna legitimitat.
  • Ajuda a complir amb la missió de l’entitat.
  • Dóna coherència com a organització.

El concepte transparència a les organitzacions vol dir:

  • La claredat en tot allò que l’organització fa o no fa.
  • La qualitat que permet a tothom que es relacioni amb ella conèixer i descobrir el funcionament i identitat de l’entitat.

Per tant, aquest apartat de Transparència dóna compliment als principis i les obligacions de transparència regulats per diferents lleis:

  1. Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, que també preveu la regulació de l’actuació de les entitats sense ànim de lucre catalanes, exigint un funcionament intern que segueixi els principis de bona gestió i transparència. En concret la llei parla del deure de donar transparència als comptes anualsque s'imposa a les associacions declarades d'utilitat pública, a les que reben periòdicament ajuts econòmics de les administracions i a les que recorren a la captació pública de fons per a finançar-se.
  2. Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  3. Llei 21/2014 del protectorat, que afecta a fundacions i associacions declarades d’utilitat pública, defineix la transparència com un bé públic essencial que contribueix a generar la confiança de la societat en les entitats i respon al compromís ètic d’aquestes entitats de retre comptes davant els ciutadans i els grups d’interès.