Voluntariat

Què és el voluntariat?

Segons la Llei 6/1996, de 15 de gener, del voluntariat, s’entén per voluntariat el conjunt d’activitats d’interès general, en aquest cas, en entitats esportives sense ànim lucratiu, dutes a terme per persones físiques, sempre que aquestes no es realitzin en virtut d’una relació laboral, funcionarial, mercantil o qualsevol altra retribuïda i reuneixi els requisits següents:

  • Que tinguin caràcter altruista i solidari.
  • Que la seva realització sigui lliure, sense que tinguin la seva causa en una obligació personal o deure jurídic.
  • Que es portin a terme sense contraprestació econòmica, sense perjudici del dret al reemborsament de les despeses que ocasioni l’exercici de l’activitat voluntària.
  • Que es duguin a terme a través d’organitzacions privades o públiques i d’acord amb programes o projectes concrets.
  • No podrà substituir la feina retribuïda.
  • Activitat desenvolupada d’acord amb programes o projectes concrets.