Memòries i Comptes Anuals

La Junta Directiva formularà, dins dels tres primers mesos de l’exercici, els seus comptes anuals, els quals comprendran el balanç, el compte d’ingressos i despeses, el pressupost per a l’exercici i la memòria, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.