Estatuts

La Federació Catalana d’Espeleologia és el resultat d’una voluntat d’organització per part dels grups espeleològics catalans, que neix després de passar per diferents estadis organitzatius durant 25 anys, des de la tardor de 1979 en què el col·lectiu espeleològic català decideix separar-se dels òrgans federatius dels esports de muntanya. Després d’un període provisionalitat, el 30 de març de 1982 el Ple del “Consejo Superior de Deportes” aprova la creació de la Federació Espanyola d’Espeleologia i, en conseqüència, la de la Federació Catalana d’Espeleologia, que, d’acord amb les normes dictades per la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, redactà els seus primers Estatuts, que foren aprovats per l’Assemblea General el dia 19 de setembre de 1982 i ratificats pel Director General de l’Esport el dia 10 de novembre del mateix any. Aquests primers Estatuts foren lleugerament modificats per l’Assemblea General celebrada el dia 6 de març de 1988 i ratificades les modificacions per la Direcció General de l’Esport el dia 23 del mateix mes.

D’acord amb el que disposava el Decret 70/1994 de 22 de març, pel qual es regulaven les federacions esportives catalanes, es redactaren uns Estatuts que van ésser aprovats per l’Assemblea General de la Federació el dia 10 de novembre de 1996. Tanmateix l’Assemblea de la Federació Catalana d’Espeleologia, per unanimitat, va fer constar el seu rebuig al tractament que aquell decret donava a les entitats adherides. Posteriorment es va aprovar   el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprovà el Text únic de la Llei de l’esport. Per altra banda, aquests Estatuts també foren modificats en tres ocasions per fer-hi constar el trasllat del domicili, la disciplina de l’Espeleologia Subaquàtica Continental i per donar cabuda a la llicència individual.

Pel desenvolupament de la pròpia activitat de la Federació Catalana d’Espeleologia es fa necessari adaptar els Estatuts, per la qual cosa es redacten i s’aproven per majoria en l’Assemblea General Extraordinària de 21 de març 2010.