Noves mesures COVID19

12/02/2021

Mobilitat comarcal

Quines mesures hem de tenir en compte per a l’activitat esportiva i física a l’aire lliure (fora d’instal·lacions esportives)?

Els/les esportistes podran desenvolupar la pràctica esportiva o entrenaments en la comarca de residència.

Es pot fer activitat en grups de màxim 6 persones, excepte en les activitats federades, que poden superar aquesta limitació de persones.

Quan parlem d’activitat esportiva a l’aire lliure, també estem parlant d’activitat física?

Sí. Per extensió, cal entendre que la pràctica d’activitat esportiva a l’aire lliure també
comprèn aquelles activitats o pràctiques vinculades a l’activitat física (per exemple,
senderisme), incloent-hi les nàutiques i les aèries.

Qui està exempt del confinament comarcal?

Estan exempts de la limitació de mobilitat comarcal els/les esportistes següents:

  • Eel col·lectiu d’esportistes que hagin d’assistir a entrenaments per prendre part en competicions professionals, professionalitzades, estatals i internacionals o anar a competir en aquestes proves
  • El col·lectiu d’esportistes federats que hagin d’assistir a entrenaments per prendre part en competicions catalanes que donen accés a categories estatals o anar a competir en aquestes proves
  • Els/les esportistes que tinguin la consideració de professionals, així com els/les esportistes que tenen la qualificació d’esportista d’Alt Nivell i d’Alt Rendiment i els assimilats a nivell de l’Estat espanyol

Entre les excepcions a la limitació de mobilitat comarcal, també hi ha els desplaçaments motivats per al desenvolupament d'activitats docents i d'activitats  d'intervenció socioeducativa que comportin sortides del centre educatiu, sempre que no impliquin pernoctació.

Tampoc es troben afectats per aquesta limitació comarcal els centres de tecnificació i d’alt rendiment esportiu, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

Ja està publicada la primera relació de competicions (no estatals) autoritzades:

https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/afectacio-del-coronavirus-a-lesport-catala/