Convocatòria d'Assemblea General Extraordinària de la Federació Catalana d'Espeleologia

25/10/2017

Es convoca l'Assemblea General Extraordinària de la Federació Catalana d'Espeleologia pel diumenge 26 de novembre de 2017, a les 09h30 hores del matí en primera convocatòria i a les 10h00 en segona.

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESPELEOLOGIA

Es convoca l'Assemblea General Extraordinària de la Federació Catalana d'Espeleologia pel diumenge 26 de novembre de 2017, a les 09h30 hores del matí en primera convocatòria i a les 10h00 en segona. L'Assemblea tindrà lloc a Barcelona, a la seu de la Federació situada al carrer del Mas Casanovas, 66. Per tractar el següent:

Ordre del dia

 1. Obertura de l’Assemblea a càrrec del president de la FCE.
 2. Relació de les entitats presents amb dret a vot i verificació del vot ponderat dels membres segons cens a data de la convocatòria de l’
 3. Ratificació de l'Ordre del Dia.
 4. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les Assemblees anteriors.
 5. Designació de tres interventors per a l'aprovació per delegació de l'acta. Nomenament d'un suplent.
 6. Ratificació, si s'escau, de noyes entitats i notificació de baixes.
 7. Exposició i aprovació, si s’escau, de la proposta de la Junta Directiva respecte a la decisió sobre la donació a la “Confederación de Espeleología y Cañones – CEC” de l’import que ens correspon en concepte de “Participación en beneficios” de la Pòlissa d’Accidents 2016 amb l’asseguradora Allianz.
 8. Aprovació, si s’escau, de les quotes ordinària i d'entrada per l’any 2018, assignables als membres afiliats i adherits.
 9. Aprovació, si escau, de les quotes federatives ordinàries per l’any 2018 i les condicions d’obtenció de la llicència per cadascuna de les categories.
 10. Exposició i aprovació, si s’escau, del Pla General d'Actuació per l’any 2018 i del Pressupost de l'exercici comptable 2018.
 11. Aprovació, si escau, del Calendari de Competició de la Federació Catalana d’Espeleologia per l’any 2018.
 12. Informe de Presidència i de les àrees de la Junta Directiva.
 13. Exposició de la proposta de modificació dels nous estatuts adaptats a la normativa vigent.
 14. Torn obert de paraules.

 

 

Lluis Domingo i Mila

President

Federació Catalana d'Espeleologia

 

 

Barcelona, 25 d'octubre de 2017