Bases del XXVII Premi Norbert Font i Sagué

27/02/2017

Bases del XXVII Premi Norbert Font i Sagué.

XXVII PREMI NORBERT FONT I SAGUÉ

BASES:

1) Podran optar a aquest premi tots els grups espeleològics afiliats a la Federació Catalana d’Espeleologia.

2) A tal efecte, hauran de presentar un treball el més complet i documentat possible sobre activitats de recerca inèdites, difoses o no, dutes a terme fins el 31 de desembre de 2016.

Aquestes activitats hauran d'estar incloses en un o més dels següents apartats:

a) Prospecció sistemàtica i resultats.

b) Descoberta i exploració de noves cavitats.

c) Descoberta i exploració de noves galeries a cavitats conegudes.

d) Revisió de treballs anteriors sobre una o diverses zones.

e) Treballs d'interès espeleològic, de caire científic, de caràcter local o comarcal, o de divulgació de l’espeleologia.

3) Tots els treballs s'hauran de presentar a la secretaria de la FCE en sobre tancat,  fent constar:  "XXVII Premi Norbert Font i Sagué" i el nom del grup que el presenta.

El termini de presentació dels treballs seran les 21h. el dia 14 de juny de 2017 a la seu de la Federació Catalana d’Espeleologia.

4) La valoració dels treballs serà realitzada per un jurat integrat per tres membres de la Junta directiva de l’FCE, i per dos espeleòlegs de reconeguda solvència sobre el tema. El veredicte del jurat serà inapel·lable. Cap membre del jurat podrà ser d’algun club que opti a qualsevol premi. El secretari de la federació donarà fe de la falla del jurat.

5) Hi haurà 3 premis: un per activitats i estudis realitzats als Països Catalans, un altre per activitats i estudis realitzats a la resta de l'Estat espanyol i un tercer per treballs de divulgació de l’espeleologia o que millorin els recursos d’exploració subterrània.

En el cas que cap dels treballs presentats no tingués una mínima valoració, podria ser declarat desert. El jurat podrà atorgar, si així ho creu oportú, un màxim d’un accèssit per premi.

6) A més del trofeu, cadascun dels premis i els accèssits seran en material espeleològic:

- Treball d'activitats i estudis realitzats als Països Catalans, valorat en 800€.

- Treball d'activitats i estudis realitzats a la resta de l'Estat espanyol, valorat en 400€.

- Treball de divulgació de l’espeleologia o que millorin els recursos d’exploració subterrània), valorat en 250€.

7) Qualsevol federat podrà impugnar el resultat del jurat en els següents 15 dies, únicament si es demostra que el treball no és inèdit.

El lliurament de premis es farà a la seu de la Federació Catalana d’Espeleologia

8) La FCE d'acord amb el grup o els grups premiats, podrà publicar, de forma íntegra o resumida, els treballs premiats.